Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional

Despre Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a fost înfiinţată în anul 1994 pentru administrarea arbitrajului comercial, în scopul soluţionării litigiilor de comerţ exterior şi litigii interne.

Curtea de Arbitraj este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, neguvernamentală şi independentă în exercitarea funcţiilor ce îi revin, care este organizată şi care funcţionează în conformitate cu:

 • Legea RM Nr.23-XVI din 22 februarie 2008 „Cu privire la arbitraj”,
 • Legea RM Nr.24-XVI din 22 februarie 2008 „Cu privire la arbitrajul comercial internaţional”,
 • Statutul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, aprobat prin decizia Consiliului Camerei de Comerţ şi Industrie din 19 decembrie 2008 şi Regulametele sale.
 • Convenţia Europeană de Arbitraj Comercial Internaţional din 21 aprilie 1961,
 • Convenţia de la New York pentru recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale din 10 iunie 1958,
 • legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi alte acte internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Curtea de Arbitraj are sarcina de a promova arbitrajul comercial intern şi internaţional precum şi procedura medierii şi alte căi alternative de soluţionare a litigiilor comerciale în mediul de afaceri al Republicii Moldova.

Atribuţiile Curţii de Arbitraj

Potrivit Statutului său Curtea de Arbitraj are următoarele atribuţii:

 • Arbitrajul pentru soluţionarea litigiilor comerciale internaţionale şi interne, competenţa fiind stabilită în baza înţelegerii convenite de comercianţi în contracte sau acte adiţionale;
 • Convenţii arbitrale, elaborate pentru a fi inserate în contract, sau sub formă de acord de sine stătător.
 • Consultanta procedurala este asigurată de secretariatul Curţii de Arbitraj la sediul Curţii, telefonic sau prin corespondenţă;
 • Cooperarea internaţională cu instituţii si organizaţii similare de arbitraj din alte ţări, în vederea stabilirii sau dezvoltării unor relaţii de colaborare. Participarea, organizarea de conferinţe, reuniuni, forumuri si seminare internaţionale;
 • Studierea si cercetarea legislaţiei arbitrale internaţionale si a legii aplicabile litigiilor;
 • Evidenţa practicii arbitrale, documentare în domeniul arbitrajului comercial intern şi internaţional.

Structura Curţii de Arbitraj

Curtea de Arbitraj este constituită din Preşedinte, doi vicepreşedinţi, arbitri şi secretariat.

Preşedinte

Preşedintele Curţii de Arbitraj este ales de arbitri pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele organizează şi conduce activitatea curentă, reprezintă Curtea în relaţiile sale interne şi internaţionale, exercită şi alte atribuţii ce derivă din Statutul Curţii de Arbitraj.

Preşedintele Curţii de Arbitraj este dl. Dumitru Postovan.

Vicepreşedinţii Curţii de Arbitraj sînt:
dl. Gheorghe Avornic
dl. Vladimir Volcov.

Arbitrii Curţii de Arbitraj

Arbitrii sînt persoane cu o înaltă calificare şi o bogată experienţă în domeniul dreptului şi/sau în relaţiile economice internaţionale şi posedă cunoştinţe speciale necesare pentru soluţionarea litigiilor ce ţin de competenţa Curţii de Arbitraj.

Arbitrii sînt aleşi pe un termen de 4 ani de către Consiliul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Lista arbitrilor este publică şi conţine informaţii despre arbitrii, experienţa şi calificarea acestora.

Părţile litigante desemnează arbitrii care vor soluţiona litigiul în procedură arbitrală. Părţile pot conveni asupra numărului de arbitri care vor forma tribunalul arbitral. De regulă, acesta este format din 3 arbitri: doi arbitri numiţi de părţi şi preşedintele tribunalului arbitral.

Arbitrii nu sînt reprezentanţi ai părţilor, sînt independenţi şi imparţiali în exercitarea funcţiilor ce le revin în conformitate cu Regulamentele Curţii.

Secretariatul

Secretariatul Curţii de Arbitraj este compus din angajaţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Secretarul, sub conducerea Preşedintelui Curţii de Arbitraj şi a vicepreşedinţilor, în strictă conformitate cu Regulamentul Curţii, exercită orice acţiuni de birotică şi secretariat, necesare asigurării activităţii efective a Curţii de Arbitraj şi a procedurii arbitrale.

Secretarul Curţii de Arbitraj – Adela Harunjen.

Sediul Curţii de Arbitraj
Republica Moldova, or.Chişinău, str. Şt. cel Mare 151.
Tel. +373 22 / 235288; 067439855
Fax. +373 22 / 234425
e-mail: [email protected];

site : http://arbitraj.chamber.md

Distribuie acest articol: